Internetowy sklep i hurtownia Inrekta działająca pod adresem inrekta24.pl, prowadzony jest przez: Inrekta spółka z o.o.. ul. Noblistów 8b/6, NIP 781-189-16-57, nr. regon 302627975. Spółka zarejestrowana w KRS Nr 0000512220 w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe-Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy KRS, reprezentowana przez Prezesa Zarządu, Panią Anetę Mondry


Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Internetowa sklep i hurtownia Inrekta24, zwana dalej Hurtownią, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat swojej oferty Hurtownia zamieszcza na stronie inrekta.pl, inrekta.com oraz inrekta24.pl
2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony inrekta24.pl, inrekta.pl. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem powiadomienie o złożonym zamówieniu.
3. Przyjęcie do realizacji zamówienia:
3.1. w przypadku zamówień płatnych przelewem realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu środków na koncie
3.2. w przypadku płatności elektronicznych PayPal, PayU, eCard realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po jego autoryzacji płatności i potwierdzeniu przez Hurtownię,
3.3 w przypadku zamówień płatnych kartą kredytową - realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili autoryzacji karty.

3.4 nie realizujemy zamówień za pobraniem.

 

4. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie zamówienia).
5. W przypadku, gdy towar jest niedostępny i jest to jedyna pozycja w zamówieniu, Hurtownia zastrzega sobie możliwość jednostronnego anulowania zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany osobnym e-mailem.
6. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki.
7. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu spakowania i wysyłki towaru. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta e-mailem pod adresem info@inrekta.pl.
8. Składając zamówienie w Hurtowni Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie inrekta.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Hurtownię. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
9. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
10. Produkty sprzedawane są w opakowaniach zbiorczych, chyba że w opisie jest napisane inaczej.


Ceny towarów
1. Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
3. Hurtownia zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Hurtowni, wprowadzania nowych towarów do oferty Hurtowni, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Hurtowni bądź wprowadzania w nich zmian bez uprzedniego informowania o tym swoich Klientów.
4. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach towarów proporcjonalnie do ich wartości. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.

Czas realizacji zamówienia
1. Zamówienia realizujemy do 21 dni. Średni czas realizacji zamówienia to 2 dni robocze. Jeśli realizacja zamówienia miałaby się wydłużyć ponad 5 dni roboczych Klient zostanie o tym fakcie poinformowany drogą elektroniczną lub telefoniczną.
2. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy
3. Sposoby i czas dostawy w Polsce: kurier, przewidywany czas dostawy 1 dzień, poczta Polska przesyłka priorytetowa, przewidywany czas dostawy 7 dni roboczych. Spedycja, przewidywany czas dostawy 2-4 dni
5. Sposoby i czas dostawy w Unii Europejskiej: kurier 3-5 dni roboczych, spedycja: przewidywany czas dostawy 7 dni roboczych
6. Sposoby i czas dostawy poza Unię Europejską: Poczta Polska przesyłka ekonomiczna, przewidywany czas dostawy 2-8 tygodni, Poczta Polska przesyłka priorytetowa, przewidywany czas dostawy 1-2 tygodnie, kurier DHL, przewidywany czas dostawy 2-4 dni robocze
7. Hurtownia nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

Formy płatności
1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski
1.1. kartą kredytową, przelewem elektronicznym
1.2. przelewem bankowym na konto Hurtowni
2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą poza Polskę:
2.1. kartą kredytową
2.2. przelewem bankowym na konto Hurtowni


Reklamacje
1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Hurtowni w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:
1.1. wad fabrycznych,
1.2. uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu
1.3. niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu
2. Klient jest uprawniony do sprawdzenia stanu i zawartości przesyłki w obecności kuriera w trakcie jej odbioru.
3. Przyjęcie przesyłki przez Klienta (podpisanie jej odbioru bez zastrzeżeń) powoduje wygaśnięcie roszczeń w stosunku do Hurtowni z tytułu ujawnionej wady (ubytku lub uszkodzenia zawartości przesyłki).
4. Podstawą reklamacji uszkodzonej przesyłki jest równoczesne:
o sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera przy odbiorze przesyłki
o powiadomienie Hurtowni o zaistniałej syutacji
5. W celu reklamacji przedmiotu Klient powinien skontaktować się z Hurtownią i po otrzymaniu kodu reklamacji odesłać towar na adres Hurtowni: Inrekta sp.z o.o. Noblistów 9b/6, 62-090 Rokietnica z dopiskiem ZWROT/RETOURE
6. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę zakupową oraz oświadczeniem "reklamacja". Hurtownia nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
7. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Hurtownię przesyłki z reklamowanym towarem.
8. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Hurtownia zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.
9. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Sprzedający zwraca przedmiot wraz z uzasadnieniem, tylko po uprzednim opłaceniu kosztów wysyłki przez Kupującego.
10. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie www Hurtowni, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.

Prawo odstąpienia od umowy
1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient może zrezygnować z towaru kupionego w Hurtowni bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki.
2. Zwracany towar winien być nieuszkodzony, nie nosić śladów użytkowania oraz zawierać kompletne oryginalne opakowanie.
3. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą z wypełnioną oraz formularzem "zwrot/retoure".
4. Hurtownia gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta. Hurtownia nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

Postanowienia końcowe
1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Inrekta sp.z o.o. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką faktury VAT.
2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2014
5. Inrekta zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O zmianie regulaminu użytkownicy hurtowni zostaną stosownie poinformowani. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na inrekta24.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia